قیمت روز زعفران

قیمت روز زعفران

لیست قیمت زعفران کیلویی

نوع زعفران قیمت میلیون تومانروند بازارتوضیحات
سرگل ضعیفتماس بگیریدافزایشیقلم ریز با شکستگی
سرگل ممتازتماس بگیریدافزایشیبا شکستگی
سرگل درجه یکتماس بگیریدافزایشیبا شکستگی متوسط
سرگل صادراتیتماس بگیریدافزایشیبا شکستگی کم
سرگل نگینیتماس بگیریدافزایشیبوی زیاد – قلم درشت
نگین عرفیتماس بگیریدافزایشیشبهه نگین
نگین درجه یکتماس بگیریدافزایشیبا کمی زردی انتهای رشته
نگین صادراتیتماس بگیریدافزایشیبدون زردی انتهای رشته
نگین در حد سوپرتماس بگیریدافزایشیبدون زردی انتهای رشته
سوپر طبیعی خشکتماس بگیریدافزایشیقلم درشت
سوپر اتویی معمولیتماس بگیریدافزایشیاتویی – پرسی
سوپر اتویی درجه یکتماس بگیریدافزایشیاتویی – پرسی
سوپر اتویی صادراتیتماس بگیریدافزایشیاتویی – پرسی قلم درشت
سوپر اتویی اول فصلیتماس بگیریدافزایشیعیار بالا
زعفران شکستهتماس بگیریدافزایشیزیرالکی
زعفران شکستهتماس بگیریدافزایشیآزمایشگاهی

لیست قیمت زعفران پاکتی

وزن نوع بسته بندیقیمت هر واحد به تومانتعداد در کارتنتوضیحات
یک گرمیپاکتیتماس بگیرید500 عدد امکان تحویل با برند شما/ بدون برند
نیم مثقالیپاکتیتماس بگیرید240 عدد امکان تحویل با برند شما/ بدون برند
یک مثقالیپاکتیتماس بگیرید240 عددامکان تحویل با برند شما/ بدون برند
دو گرمیپاکتیتماس بگیرید240 عددامکان تحویل با برند شما/ بدون برند
سه گرمیپاکتیتماس بگیرید240 عددامکان تحویل با برند شما/ بدون برند
چهار گرمیپاکتیتماس بگیرید240 عددامکان تحویل با برند شما/ بدون برند

قیمت زعفران ظرف جام

کد محصولوزننوع بسته بندیقیمتتعداد در کارتنتوضیحات
SG-1213یک گرمیظرف گوهرتماس بگیرید500 عدد با کاور / بی کاور / بدون برند/ با برند شما
SG-1214دو گرمیظرف گوهرتماس بگیرید250 عدد با کاور / بی کاور / بدون برند/ با برند شما
SG-1215سه گرمیظرف گوهرتماس بگیرید150 عدد با کاور / بی کاور / بدون برند/ با برند شما
SG-1216چهار گرمیظرف گوهرتماس بگیرید100 عددبا کاور / بی کاور / بدون برند/ با برند شما
SG-1217پنج گرمیظرف گوهرتماس بگیرید100 عدد با کاور / بی کاور / بدون برند/ با برند شما
SG-1218دو مثقالیظرف گوهرتماس بگیرید80 عددبا کاور / بی کاور / بدون برند/ با برند شما
SG-1219یک مثقالیظرف گوهرتماس بگیرید150 عدد با کاور / بی کاور / بدون برند/ با برند شما
SG-1220نیم مثقالیظرف گوهرتماس بگیرید200 عدد با کاور / بی کاور / بدون برند/ با برند شما
SA-1221یک گرمیظرف آذینتماس بگیرید500 عدد با کاور / بی کاور / بدون برند/ با برند شما
SA-1222دو گرمیظرف آذینتماس بگیرید250 عدد با کاور / بی کاور / بدون برند/ با برند شما
SA-1223سه گرمیظرف آذینتماس بگیرید150 عدد با کاور / بی کاور / بدون برند/ با برند شما
SA-1224چهار گرمیظرف آذینتماس بگیرید100 عدد با کاور / بی کاور / بدون برند/ با برند شما
SA-1225پنج گرمیظرف آذینتماس بگیرید100 عدد با کاور / بی کاور / بدون برند/ با برند شما
SA-1226دو مثقالیظرف آذینتماس بگیرید80 عدد با کاور / بی کاور / بدون برند/ با برند شما
SA-1227یک مثقالیظرف آذینتماس بگیرید150 عدد با کاور / بی کاور / بدون برند/ با برند شما
SA-1228نیم مثقالیظرف آذینتماس بگیرید200 عدد با کاور / بی کاور / بدون برند/ با برند شما

قیمت زعفران ظرف خاتم

کد محصولوزننوع بسته بندیقیمتتعداد در کارتنمشخصات ظاهریتوضیحات
SK-1301یک گرمیظرف فلزی خاتمتماس بگیرید500 عددبا کاور / بی کاور / بدون برند/ با برند شمانوع زعفران درخواستی
SK-1302دو گرمیظرف فلزی خاتمتماس بگیرید250 عددبا کاور / بی کاور / بدون برند/ با برند شمانوع زعفران درخواستی
SK-1303سه گرمیظرف فلزی خاتمتماس بگیرید150 عددبا کاور / بی کاور / بدون برند/ با برند شمانوع زعفران درخواستی
SK-1304چهار گرمیظرف فلزی خاتمتماس بگیرید100 عددبا کاور / بی کاور / بدون برند/ با برند شمانوع زعفران درخواستی
SK-1305پنج گرمیظرف فلزی خاتمتماس بگیرید100 عددبا کاور / بی کاور / بدون برند/ با برند شمانوع زعفران درخواستی
SK-1306دو مثقالیظرف فلزی خاتمتماس بگیرید80 عددبا کاور / بی کاور / بدون برند/ با برند شمانوع زعفران درخواستی
SK-1307یک مثقالیظرف فلزی خاتمتماس بگیرید150 عددبا کاور / بی کاور / بدون برند/ با برند شمانوع زعفران درخواستی
SK-1308نیم مثقالیظرف فلزی خاتمتماس بگیرید200 عددبا کاور / بی کاور / بدون برند/ با برند شمانوع زعفران درخواستی
SK-130910 گرمیظرف فلزی خاتمتماس بگیرید500 عددبا کاور / بی کاور / بدون برند/ با برند شمانوع زعفران درخواستی
SK-131030 گرمیظرف فلزی خاتمتماس بگیرید250 عددبا کاور / بی کاور / بدون برند/ با برند شمانوع زعفران درخواستی
SK-131150 گرمیظرف فلزی خاتمتماس بگیرید150 عددبا کاور / بی کاور / بدون برند/ با برند شمانوع زعفران درخواستی
SK-1312100 گرمیظرف فلزی خاتمتماس بگیرید100 عددبا کاور / بی کاور / بدون برند/ با برند شمانوع زعفران درخواستی